Purple Swedish Ivy Plant - Siv Fwj Xyab Nqhuab Live Plants - 2.5" pot
Purple Swedish Ivy Plant - Siv Fwj Xyab Nqhuab Live Plants - 2.5" pot

Purple Swedish Ivy Plant - Siv Fwj Xyab Nqhuab Live Plants - 2.5" pot

Regular price $10.00 $0.00 Unit price per

Soft, fuzzy, purple-tinged leaves make this Plectranthus a good companion plant in containers. As a strong fragrance. Grown for it's foliage and wonderful performance.

Tshuaj zoo pab rau mob raum pob zeb. De cov nplooj los ua nrog qe noj lossis muab cov nplooj los tso rau dej kub ua tea haus.

This listing is for (1) Purple Swedish Ivy Plant - Siv Fwj Xyab Nqhuab Live Plants Live Plants in a 2.5" pot.

Care: Provide part shade and well-drained soil. 

Propagation: Divide in spring; take cuttings any time. Or start from ripe seed at 66 to 75° F.


Share this Product